Regulamin serwisu Booxspace.com

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin” określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.booxspace.com prowadzonego przez "BOOXSPACE" Sp. z o.o., 62 800 Kalisz, ul. Mieszka I nr 6, NIP  618 214 28 54 zwany dalej „Serwis”.

§ 1. Definicje

Określenia zawarte w Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis – serwis internetowy Booxspace.pl określany również „platforma”.
 2. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
 4. Autor - Użytkownik Zarejestrowany, który w wyniku procesu Rejestracji Autora i akceptacji odrębnej umowy może dodatkowo korzystać z możliwości Publikacji w serwisie.
 5. Witryna Autora – dedykowane strony internetowe udostępnione Użytkownikowi  Zarejestrowanemu przez Serwis w celu autoprezentacji oraz prowadzenia bloga. Serwis udostępnia narzędzia do zarządzania treścią witryny.
 6. Funkcjonalności - Usługi oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu.
 7. Konto - przypisany do Użytkownika Zarejestrowanego  zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz korzystania z Funkcjonalności Serwisu
 8. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej
 9. Wpis – treści wpisywane przez Użytkowników Zarejestrowanych i Autorów na Witrynach Autorów w szczególności artykuły, komentarze, relacje, opinie, recenzje.
 10. Dodatkowe warunki – informacje, ograniczenia, zasady mogące wystąpić przy korzystaniu s Funkcjonalności systemu.

 

§ 2. Informacje ogólne

 1. Celem Serwisu jest publikowanie, popularyzacja, promocja oraz dystrybucja publikacji, a także skupianie społeczności, osób zainteresowanych tematyką literatury.
 2. Serwis jest usługą w ramach której udostępniane są:
  1. treści wprowadzane przez Użytkowników Zarejestrowanych (komentarze, recenzje, dyskusje),
  2. własne treści Użytkowników Zarejestrowanych (np. opisy książek),
  3. Witryny Autorów w ramach, której Autorom udostępnia się narzędzia do tworzenia książek oraz możliwości wydawania i dystrybucji książek
  4. inne usługi w ramach Funkcjonalności.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania platformy bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator zastrzega jednocześnie, iż nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby które ukończyły 13 lat – za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z funkcjonalności Serwisu , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające na podstawie odrębnych przepisów zdolność do czynności prawnych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 5. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, a w szczególności hasła,
  2. ograniczenie dostępu osób trzecich
 7. Zakazane jest przekazywanie do Serwisu treści niezgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
 8. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu może skutkować zablokowaniem lub usunięciem Konta. Przed zastosowaniem wyżej wymienionych środków Serwis powiadomi o tym Użytkownika.
 9. Użytkownik Zarejestrowany może nieobowiązkowo udostępnić niektóre swoje Dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania . Powyższe Dane są jawne dla innych Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu. Brak udostępnienia powyższych informacji może w pewnym stopniu ograniczyć dostępność Funkcjonalności.

§ 4. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie https://booxspace.com/register/author/.
   Proces rejestracji wymaga podania przez rejestrującą się osobę  hasła i adresu e-mail.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Funkcjonalności zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych (m.in. dodawanie treści komentarzy).
 3. Adres e-mail nie są udostępniane innym użytkownikom. „Nazwa użytkownika” identyfikuje użytkownika podczas korzystania z Serwisu i pojawia się przy wszystkich treściach przez niego dodawanych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez wysłanie żądania usunięcia swoich danych do Administratora serwisu.

 

§ 5. Rejestracja Autora

 1. Rejestracja Autora polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.XXX.booxspace.com. Do rejestracji wymagane jest uzupełnienie danych obowiązkowych wymaganych do akceptacji Umowy Licencyjnej.
 2. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Umowy Licencyjnej.
 3. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik (Autor) ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z funkcjonalności zastrzeżonych dla Autorów (m.in. przygotowanie publikacji, utworzenie Witryny Autora).
 4. Po wpłaceniu opłaty wstępnej określonej w Cenniku i weryfikacji danych Autora przez Serwis autor otrzymuje dostęp do płatnych funkcjonalności serwisu oraz możliwość dystrybucji jego publikacji za pomocą Serwisu.

 

§ 6. Oświadczenia Użytkowników

 1. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Serwis w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Zarejestrowanym. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 3. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu.

 

§ 7. Umieszczanie Wpisów

 1. Użytkownik Zarejestrowany może umieszczać treści w postaci komentarzy, recenzji lub opinii.
 2. Wpisy to wypowiedzi użytkownika w Serwisie zamieszczane przy pomocy odpowiednich funkcji Serwisu w miejscu zwanym Witryna Autora
 3. Użytkownik jest uprawniony do dodawania treści, których jest autorem lub na których umieszczenie ma zgodę autora lub osoby uprawnionej. Treści Wpisów powinny dotyczyć tematów, w związku z którymi są umieszczane.
 4. Treści są zamieszczane w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i jakość merytoryczną.
 5. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora treści, za których umieszczenie w Serwisie użytkownik otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W przypadku umieszczenia takich treści zostaną one usunięte. Uporczywe umieszczanie takich treści w Serwisie może spowodować jednostronne wypowiedzenie umowy z użytkownikiem.
 6. Zakazane jest umieszczanie przez użytkownika treści tego rodzaju, że ich udostępnienie w Internecie może być niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.
 7. Serwis ma prawo usunąć dowolne treści, a w szczególności treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich (prawa autorskie lub dobra osobiste). Informacje o takich treściach należy zgłaszać Serwisowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamieszczony na stronie www.booxspace.com  Usunięcie treści przez Serwis nie wymaga uzasadnienia.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności komentarzy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie umieszczone przez siebie w Serwisie treści.
 9. Autor ma uprawnienia Administratora - wymienione w punktach 7 i 8 - w obrębie własnej Witryny Autora.

 

§ 8. Prawa do Wpisów

 1. Użytkownik umieszczając Wpis udziela Serwisowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji wraz z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w następującym zakresie:
  1. publicznego udostępniania wpisu w Serwisie;
  2. publicznego udostępniania wpisu w innych serwisach internetowych;
  3. wydawania wpisu drukiem oraz wprowadzenie do obrotu lub najem egzemplarzy utworu;
  4. korzystania z wpisu dla działalności promocyjnej Serwisu niezależnie od medium.
 1. Do wypowiedzenia licencji stosuje się terminy określone w art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z treści umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego.
 3. Użytkownik umieszczający w Serwisie treści będące przedmiotem ochrony praw autorskich, nie należących do niego, zobowiązany jest uzyskać zgody osób uprawnionych na umieszczenie danej treści w Serwisie i udzielenie licencji Serwisowi w zakresie podanym powyżej.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę treści uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

 

§9. Ochrona Danych Użytkownika

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się za zgodą Użytkownika. Administrator Serwisu przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

 

§10. Uwarunkowania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika  Urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3, Opera 10, Google Chrome 8.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące ich Urządzeń końcowych w formie oprogramowania typu „cookies”, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego, mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. Ograniczenie lub zablokowanie plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika  nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.
 3. Automatyczne Funkcje Serwisu takie jak konwersja formatów,  tłumaczenie, korekta ortograficzna, lektor są oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, jednak wynik ich działania może być niezgodny z oczekiwanym. Jakość  wyniku działania Automatycznych Funkcji Serwisu nie jest podstawą do reklamacji.

 

§11. Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto  z Serwisu po uprzednim  zgłoszeniu żądania do Administratora Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Serwisowi prawo do korzystania z treści wpisów zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na Umowę Licencyjną. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Serwisem a Autorem Strony mogą przyjąć, że usunięcie Konta Autora może być związane z tylko usunięciem części danych, informacji lub materiałów znajdujących się Serwisie.
 2. Z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika Zarejestrowanego zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych promocji, w których uczestniczył w ramach Serwisu.
 3. Usuniecie Konta nie zwalnia Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Serwisu lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik Zarejestrowany nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.

 

§12. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora

 1. Serwis uprawniony jest do usunięcia Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
  1. Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu, z jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  2. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone,
  3. Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
  4. Serwis otrzyma wiarygodne zgłoszenie osób trzecich o naruszeniu Regulaminu
 2. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego, aktywny w chwili usunięcia Konta.

 

§13. Wyłączenie odpowiedzialności Serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Serwisu zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Serwisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Serwisu.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Serwisem lub jego kontrahentami.
 5. Serwis zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Serwis. Serwis będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§14. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Serwisu lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Serwisu: reklamacje@booxspace.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  4. podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Administrator Serwisu, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.
 6. Serwis udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika Zarejestrowanego na adres podany przez niego w reklamacji. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Serwisu (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Serwis ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik Zarejestrowany może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

 

§15. Zmiana Regulaminu

 1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie. Podczas korzystania z takiej Funkcjonalności, Użytkownik Zarejestrowany winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść Dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Regulamin, w tym Polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku Dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: http://booxspace.com/regulations.
 5. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

§16. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Serwis, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.
 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez Sąd właściwy dla siedziby Serwisu.